หน้าแรก


ความรู้เกี่ยวกับบ้านดิน:

เอกสารของคณะวิศวฯ

มาตรฐานบ้านดิน

ขั้นตอนการก่อสร้าง

Website ที่เกี่ยวข้อง

ติดต่อสอบถาม


แม่โจ้บ้านดิน:

ประวัติความเป็นมา

ผู้นำชุมชน

ผังบริเวณบ้านดิน

รูปภาพบ้านดินเดิม

สถานที่ท่องเี่ที่ยว

แผนที่บริเวณใกล้เคียง


โครงการฐานการเรียนรู้

วัตถุประสงค์

การดำเนินการ

ขั้นตอนการดำเนินงาน

ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

ก่อน/หลังมีฐานการเรียนรู้

ประโยชน์ที่ได้รับ

หน้าแรก

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาจัดการศึกษา  เป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่มุ่งเน้นการผลิต บัณฑิตระดับปริญญาตรี  และเน้นการพัฒนาสังคม  โดยการประยุกต์ความรู้เพื่อบริการวิชาการหรือวิชาชีพ แก่สังคม โดยมีนโยบาย ให้อาจารย์ นักวิจัย เจ้าหน้าที่ และนักศึกษามีส่วนร่วมในการถ่ายทอด ความรู้ให้แก่ชุมชน เพื่อส่งเสริมให้แก่คนในชุมชนได้มีอาชีพยกระดับเศรษฐกิจชุมชน  ความรู้ความเข้าใจ ในชุมชนโดยใช้หลักวิชาการ  และการมีคุณภาพชีวิต ที่ดีขึ้น  สมดังปรัชญาที่ว่า  อุดมศึกษาคือปัญญาของสังคม

inside goundhome
คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้ทำการสำรวจชุมชนบ้านแม่โจ้ ต.บ้านเป้า อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ ซึ่งชุมชนดังกล่าว เป็นหมู่บ้านที่มีการสร้างบ้านดิน เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสการทำบ้านดิน   มีการจัดทำรีสอร์ทบ้านดิน   และมีศูนย์เยาวชนบ้านดิน แต่ชุมชนดังกล่าวยังมีปัญหาอยู่หลายด้าน  เช่น  ความไม่สม่ำเสมอ ของนักท่องเที่ยว ความรู้จักแหล่งท่องเที่ยวของคนไทยยังไม่แพร่หลาย การสร้างบ้านดินโดยขาดหลัก วิชาการ และการจัดผังศูนย์เยาวชนบ้านดิน คณะวิศวกรรมศาสตรได้เล็งเห็นความสำคัญดังกล่าว จึงเห็น สมควรจัดโครงการจัดตั้งฐานการเรียนรู้บ้านดิน และการจัดผังบริเวณที่เหมาะสมและถูกต้องตามหลักวิชาการ  เพื่อให้คนในชุมชนตระหนักถึงกระบวนการทำบ้านดินที่ถูกต้อง   ทั้งนี้เพื่อนำความยั่งยืนแก่ชุมชนต่อไป

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ล้านนา เขตพื้นที่เชียงใหม่
128 ถนนห้วยแก้ว ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 โทรศัพท์ 0-5392-1444 ต่อ2401-2